ຄະແນນນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ

ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ:   


ສະຫງວນລິຂະສິດ © ພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມ,ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ
ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ
http://luangnamtha-ttc.edu.la