ຖານຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູທີ່ຈະຍົກລະດັບ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ

ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ